Regulament campanie Vascularte Black Friday 2022 - Promoții

Regulament campanie Vascularte Black Friday 2022

REGULAMENTUL CAMPANIEI
Vascularte Black Friday 2022

1.Organizatorul campaniei
1.1. Campania “Black Friday 2022” este organizată de VASCULARTE
INTERDISCIPLINAR CLINICS SRL, cu sediul social in Bucureşti, Str. Washington, nr. 48
A, sector 1, cod de înregistrare fiscală 41963970 şi înscrisă la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/16325/2019, denumită în
continuare Organizator.
1.2. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament, fiind
aplicabil tuturor persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru a fi beneficiari și care
participă la această Campanie, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de
prezentul Regulament. Prin participarea la această Campanie, se prezumă cunoașterea,
respectarea și conformarea integrală, expresă si neechivocă a tuturor termenilor,
condițiilor și prevederilor Regulamentului de către Participanți precum și acordul
Participanților la termenii, condițiile și prevederile Regulamentului.

2.Durata și aria de desfăşurare a campaniei
2.1. Campania se desfăşoară în perioada 15 - 30 noiembrie 2022, în clinica Vascularte din
Bucureşti, pe durata programului de funcţionare a clinicii, aflat pe site-ul
www.vascularte.ro, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu
pentru toţi participanţii. Participanţii înţeleg si acceptă respectarea Termenilor și
condiţiilor, informându-se cu privire la Politica de confidenţialitate.
2.2 Pachetele de servicii și serviciile achiziționate pot fi folosite până la data de
29.12.2022. Programările se solicită de către Partticipanți în termen de
maxim 15 zile de la achiziție și se stabilesc în funcție de programul și
disponibilitatea Organizatorului.
3.Produsele participante în campanie
3.1. Serviciile sau pachetele de servicii participante în campanie, denumite generic
Produse, pot fi folosite ulterior achiziționării lor, în clinica Vascularte. Produsele
achiziționate sunt nominale și netransmisibile.

2

3.2. Programarea pentru efectuarea pachetelor de servicii medicale cumpărate și
participante în Campanie se realizează în termen de maximum 15 zile de la achiziționare,
telefonic, la numărul de telefon 021 9550 apelabil de luni până vineri în intervalul
orar 09.00-20.00 sau prin intermediul Recepției clinicii Vascularte.

4.Dreptul la participare
4.1. Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, cetățeni români sau străini,
rezidenți sau cu domiciliul în România, cu capacitate de exercițiu deplină, cu vârsta
minimă de 18 ani, împliniți până la data stabilirii programării, precum și persoanelor
juridice interesate să ofere servicii sau pachete de servicii ca beneficii angajaților,
colaboratorilor etc. care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru persoane fizice.
Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica vârsta pacienților la momentul prezentării
în clinică și să refuze prestarea serviciilor către orice persoane ce nu îndeplinesc condițiile
de eligibilitate.
4.2. Participanții declară pe proprie răspundere ca nu sunt persoane/entități ce fac
obiectul unor sancțiuni internaționale aplicabile pe teritoriul României, instituite de
entități cu care România se află în relație de afiliere, cooperare internațională sau tratat,
cum ar fi (dar fără a se limita la Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană (UE),
Guvernul/Congresul Statelor Unite ale Americii, Secretariatul de Stat pentru Afaceri
Economice din Elveția, orice Stat Membru al Uniunii Europene, Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord ).
4.3. La campania promoţionala “Black Friday 2022” au dreptul sa participe si angajaţii
Vascularte.
4.4. Prin participarea în campania “Black Friday 2022”, participanţii sunt de acord cu
prevederile prezentului Regulament și își asumă expres obligația de a respecta toate
condițiile necesare în vederea prestării serviciului/serviciilor medicale achiziționate, ce
includ (fără a se limita la) condițiile medicale, furnizarea informațiilor necesare pentru a
putea beneficia de produsul achiziționat, prezentarea documentelor, completarea corectă
și completă a formularelor medicale și non-medicale prezentate de clinică, necesitatea
sau nu a unei trimiteri de la medic etc.
5. Mecanismul de desfășurare a campaniei și valabilitate
5.1. Pentru a participa la campanie, pacienții trebuie sa efectueze o achiziţie, în perioada
campaniei, din clinica Vascularte.

3

5.2. Data achiziţiei este considerată a fi data facturii finale.
5.3. Toţi pacienții Vascularte care achiziţionează servicii/pachete de servicii în perioada
campaniei, vor beneficia de reduceri de minim 10%, conform prețurilor afișate pe pagina
www.vascularte.ro Reducerile vor fi marcate corespunzător prin afişarea preţurilor
reduse.
5.4. Reducerile oferite în cadrul Campaniei promoționale “Black Friday 2022” nu se
cumulează cu nici o altă reducere obținută înainte sau după perioada campaniei, în nume
propriu sau în cadrul altei campanii promoționale. Reducerile oferite în cadrul Campaniei
promoționale “Black Friday 2022” nu se cumulează cu reducerile dedicate angajaților.
5.5. Oferta este valabilă în limita disponibilității.
5.6. Pentru a beneficia de pachetul cummpărat, Participanții au obligația de a contacta
Vascularte într-un termen de maximum 15 de zile de la data achiziției pentru a programa
data prestării serviciilor achiziționate. Participanților care au achiziționat Produse li se
vor solicita validarea datelor furnizate, precum și a altor date de identificare necesare
pentru accesarea serviciilor și pachetelor achiziționate.
5.7. Pachetele de servicii medicale se vor solicita în funcție de disponibilitatea
programului Organizatorului la momentul efectuării programării, până cel târziu la data
de 29.12.2022. Organizatorul garantează disponibilitatea serviciilor și a pachetelor de
servicii oferite în termenul specificat mai sus.
5.8. În cazul unor eventuale erori de funcţionare a www.vascularte.ro sau a sistemului de
gestiune, inclusiv erori umane, în urma cărora preţul este modificat, rezultând un preţ
derizoriu sau mai mic, neconform cu preţul de vânzare mediu configurat de către
Vânzător pentru acea perioada, Vânzătorul își alocă dreptul să informeze pacienții
telefonic/ e-mail /SMS asupra acestui fapt.
6. Condiții speciale de folosire a serviciilor și pachetelor de servicii
achiziționate
6.1. În contextul epidemiologic actual, accesul în clinica Vascularte se face numai cu
respectarea prevederilor legale și interne în vigoare pentru prevenirea contaminării cu
virusul SARSCoV- 2. Pentru evitarea oricarui dubiu, Organizatorul își rezervă dreptul de a
schimba condițiile de acces în clinica Vascularte oricând pe durata prezentei Campanii, ca
urmare a unor reguli interne sau ca urmare a apariției unor prevederi legale, urmând să
aducă la cunoștința participanților orice astfel de modificare.
6.2. Dacă Organizatorul sau Participanții sunt împiedicați să furnizeze/beneficieze de
serviciile sau pachetele de servicii achiziționate din cauza măsurilor legale sau interne în
vigoare pentru reducerea riscului de răspândire a virusului SARS-CoV-2, va anunța în

4

scris cealaltă parte de îndată atașând documentele justificative. Doar într-o astfel de
situație, accesarea serviciilor și pachetelor achiziționate se poate realiza prin efectuarea
unei noi programări, stabilită în termen de maxim 30 de zile de la data încetării situației
care a condus la împiedicarea furnizării actului medical.
6.3. În cazul în care participanții eligibili renunță sa beneficieze de serviciile și pachetele
de servicii achiziționate, contravaloarea acestora este nerambursabilă dacă:
- nu fac demersurile privind programarea în interiorul perioadei prevazute prin
Campanie,
- participantul nu îndeplinește un criteriu de eligibilitate sau refuză să furnizeze
informațiile și/sau documentele necesare în vederea folosirii Produselor,
- achiziționarea sau accesarea Produselor s-a făcut cu încălcarea prezentului
Regulament, sau
- furnizează Organizatorului informații incomplete, incorecte sau false.
7. Date cu caracter personal
7.1. În conformitate cu dispoziţiile legilor in vigoare pentru protecţia persoanelor fizice cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, tuturor
participanţilor în campanie le sunt garantate drepturile, respectiv dreptul la informare,
dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, ştergere, restricţionare, portabilitate a
datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe
prelucrarea automată si dreptul de a se adresa justiţiei.
7.2. Prin înscrierea și participarea la Campanie, Participanții declară că sunt de acord cu
prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor cu caracter personal să
fie prelucrate de către VASCULARTE INTERDISCIPLINAR CLINICS S.R.L. în calitate de
operator de date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor aferente
desfășurării prezentei Campanii.
7.3. Pentru prestarea efectivă a serviciilor medicale, datele cu caracter personal ale
Participanților sunt prelucrate de către VASCULARTE INTERDISCIPLINAR CLINICS
S.R.L., pe baza acordului Participantului semnat la sediul Clinicii. Participantul a luat la
cunoștință și își asumă că accesarea Produselor achiziționate în campanie este
condiționată de acordul său pentru prelucrarea datelor sale medicale.
7.4. Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor privind prelucrarea
datelor cu caracter personal de către VASCULARTE INTERDISCIPLINAR CLINICS
S.R.L. vă puteți adresa prin e-mail la adresa: dpo@vascularte.ro sau prin scrisoare
transmisă la sediul clinicii situat în str. Washington nr. 48A, sector 1, București.

5
8. Contestaţii, sesizări, litigii, răspundere
8.1. Contestaţiile sau sesizările cu privire la modul de desfăşurare a campaniei pot fi
depuse în scris, de către participant, la sediul Organizatorului, transmise prin poştă sau e-
mail, utilizând datele din pagina de Contact, în termen de maximum 7 zile de la expirarea
perioadei de derulare a Campaniei. Organizatorul va formula un răspuns în scris la
contestaţie/sesizare în termen de 30 de zile de la primirea sesizării.
8.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de
fraudă a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta
imaginea acestei Campanii.
8.3. Organizatorul nu va fi responsabil pentru:
a) neîndeplinirea de către participant a obligației de a consulta website-ul
Organizatorului (https://www.vascularte.ro) și/sau serviciul de Recepție al
Organizatorului în vederea identificarii condițiilor necesare pentru a beneficia de acestea;
b) neluarea la cunoștință de către Participant a Regulamentului Campaniei, a
modificărilor aduse Regulamentului, atâta timp cât aceste modificări sunt comunicate în
modalitățile prevăzute de prezentul Regulament;
c) furnizarea de informații de identificare a participantului incomplete, false sau vadit
eronate
d) în cazul în care Campania înceteaza înainte de împlinirea perioadei prevăzute din
cauza producerii unui eveniment ce constituie forță majoră. Forța majoră înseamnă orice
eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv
imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa de a asigura
desfășurarea în bune condiții a Campaniei și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma in
imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În cazul în care
produsul achiziționat depinde de prestația profesională a unui Medic specific sau a unui
Medic cu calificări speciale afiliat clinicii, Părțile vor considera forță majoră
imposibilitatea obiectivă a respectivului Medic de a presta serviciul contractat.
8.4. Revendicarile nejustificate și plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate și abuzive,
constituie temei pentru Organizator pentru a solicita daune-interese.
8.5. Eventualele litigii aparute între Organizator și Participant cu privire la orice aspect
legat de desfasurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă. În caz contrar, parţile
vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului.

6

8.6. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite la adresa sediului
social al Organizatorului din str. Washington nr. 48A, sector 1. București sau prin e-mail
la adresa office@vascularte.ro, în termen de maximum 7 zile de la expirarea perioadei de
derulare a Campaniei.

9. Dispoziţii finale
9.1 Prezentul Regulament este disponibil, în mod gratuit, în recepția clinicii Vascularte și
pe website-ul www.vascularte.ro sau poate fi solicitat, alături de orice altă clarificare, de
către orice Participant prin transmiterea unei cereri scrise în acest sens la sediul
Organizatorului, situat in Bucureşti, Str. Washington nr. 48A, sector 1 sau la adresa
electronica: office@vascularte.ro
9.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și / sau completa oricând
Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și / sau înceta și / sau întrerupe și / sau
prelungi oricând desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiintării Participanților cu
privire la orice modificare prin oricare din modalitățile specificate în articolul 8.1.
9.3 Prin participarea la aceasta Campanie, fiecare Participant declară că va furniza
Organizatorului informații corecte, complete și valabile, precum și că a citit, înțelege,
acceptă și se conformează prevederilor prezentului Regulament.
9.4 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru neluarea la cunoștință de către
Participanți a modificărilor aduse Regulamentului cât timp acestea sunt comunicate în
modalitățile mai sus indicate.